El Ple de la Paeria aprova la declaració institucional de lluita contra el frau per gestionar els fons Next Generation

El Ple de l’Ajuntament de Lleida d’aquest mes de febrer ha aprovat per unanimitat la Declaració Institucional de lluita contra el frau per a la gestió els fons europeus Next Generation, a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). La finalitat d’aquest document és garantir que els recursos procedents d’aquest PRTR es destinen a les finalitats previstes i que la capacitat de decisió s’empra per sostenir i prioritzar l’interès públic sobre els interessos privats. Per tant, que s’utilitzen de conformitat amb les normes aplicades pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos. En el Ple també s’ha donat compte específic del Decret d’Alcaldia 972/2022 pel qual es va aprovar el Pla de Mesures Antifrau.

Per Decret d’Alcaldia es va aprovar la creació de la Comissió del Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Lleida que, en reunió de 31 de gener de 2021, va aprovar la proposta del Pla, que posteriorment ha estat aprovat per Decret d’Alcaldia i se n’ha donat compte en el Ple, conjuntament amb l’aprovació de la Declaració Institucional sobre la lluita contra el frau.

La declaració manifesta el compromís amb els estàndards més alts en el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals i la seva adhesió als més estrictes principis d’integritat, objectivitat i honestedat perquè així sigui percebut. En aquest sentit, el personal de la Paeria assumeix aquest compromís, tal com estableix l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. L’art. 52 de la Llei 7/2017, que entre els deures hi ha el de “vetllar pels interessos generals, amb subjecció i observança de la Constitució i de la resta de l’ordenament jurídic, i actuar conformement als següents principis: objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de l’entorn cultural i mediambiental, i respecte a la igualtat entre dones i homes.

La Paeria ha adoptat una política de tolerància zero amb el frau, establint un sistema de control intern dissenyat per prevenir i detectar, en la mesura del possible, qualsevol actuació fraudulenta i, si és el cas, esmenar les seves conseqüències, adoptant per a això els principis d’integritat, imparcialitat i honestedat en l’exercici de les seves funcions.

S’ha de tenir en compte que l’Ajuntament ha estat el primer ajuntament a encarregar a la Sindicatura de Greuges la gestió de la Bústia Ètica i de Bon Govern.

Els fons europeus pretenen donar suport a la inversió i les reformes en els estats membres per aconseguir una recuperació sostenible i resil·lient al mateix temps que es promouen les prioritats ecològiques i digitals de la Unió Europea. Fa mesos que l’Ajuntament de Lleida està treballant en diferents projectes per poder-los presentar a les diferents línies subvencionadores obertes dels Next Generation. Recentment, s’ha confirmat l’obtenció per part de Paeria de 6,3 milions de finançament dels fons europeus en projectes vinculats a la mobilitat de la ciutat, per desenvolupar, entre altres, la posada en marxa d’una zona de baixes emissions, la creació de nous eixos de vianants i carril bici o la potenciació del transport públic. 

paeria.cat